MANTRY (výběr)

 

Mantra míru

ASATO MA SADGAMAJA Veď mne z neskutečna ke skutečnosti,

TAMASO MA DŽJOTIR GAMAJA z temnoty do světla,

MRITIOR MA AMRITAM GAMAJA ze smrtelnosti do nesmrtelnosti

SARVEŠAM SVASTIR BHAVATU ať jsou všichni žijící tvorové zdraví

SARVEŠAM ŠANTIR BHAVATU ať všichni žijí v míru

SARVEŠAM MANGALAM BHAVATU ať všichni dosáhnou blahobytu a štěstí

SARVEŠAM PURNAM BHAVATU ať všichni dojdou naplnění

LOKHA SAMASTHA SUKHINO BHAVANTU ať ve všech světech vládne harmonie,

( OM ŠANTI ŠANTI ŠANTI ) radost a štěstí.

 

Mantra velkého vítěze nad smrtí

OM TRIJAM BAKAM JADŽAMAHE Óm, tříoký (Šivo) plný vůně, jenž živíš

SUGANDHIM PUŠTI VARDHANAM všechny bytosti,osvoď mne z pout

URVA RUKAMIVA BHANDHANAT znovuvtělování a smrti tak, jako se zralá

MRITIOR MUKŠIR MA AMRITAT okurka odděluje od stonku.

( OM ŠANTI ŠANTI ŠANTI )

 

 

Mantra pokory

NAHAM KARaTA FRABHU DÍP KARaTA Já nejsem konající,

MAHAPRABHU DÍP KARaTA HI KEVELAM pouze "Velký Bůh (Jeho) Světlo" je konající.

OM ŠANTI ŠANTI ŠANTI Óm, mír, mír, mír.

Obvykle zpíváme tyto tři mantry jako jeden celek a Óm šánti jenom na konci.

První dvě jsou v sanskrtu a třetí v hindštině.

 

 

GAJÁTRÍ MANTRA

ÓM BHÚR BHUVAH SVAH

TAT SAVITUR VARÉNJAM

BHARGÓ DÉVASIA DHÍMAHI

DHÍJO JÓ NAH PRAČÓDAJAT.

Ó oceáne soucitu, ó Bože, ochraňuješ nás svou laskavostí.

Jsi jediným základem našeho života.

Dáváš svým oddaným veškeré štěstí a zbavuješ je bolesti.

Jsi nejvyšší, nejslavnější, nejznamenitější.

Jsi stále čistý, jsi podobou svatého poznání.

Jen z Tebe povstal celý vesmír.

Jsi pokladnicí veškerých ctností.

Stále o Tobě rozjímáme, uctíváme Tě a modlíme se k Tobě.

Dej nám dar úsudku, soustředění, paměti a zdravého rozumu.

(Výklad svámího Madhavánanady)

Gajátrí = Tři významy (skutečnosti, (pozemské) dary (od Boha)…).

 

 

Mantra Učitel - žák

Om saná vatů

šanó bhunaktů,

sah vira karavávjhaje,

tedžasviná vadhí tamastů

má vidvišá vhaje

Óm šántý, šántý, šántýý.

Modlitba učitele a žáka (Kathopanishad):

Óm nejvyšší Já, požehnej nám, ochraňuj nás a pečuj o nás,

kéž mezi námi nikdy nejsou rozepře a souboje,

milostivý Pane, dej ať se společně rozvíjíme

a po celý život abychom nestáli proti sobě, avšak abychom šli společně

- (ó Pane) osvoboď nás od tří druhů utrpení.

Óm mír, mír, mír

 

 

Mantra před jídlem

BRAHMAARPANAM BRAHMAHAVIR

BRAHMAAGNO BRAHMANAHUTAM

BRAHMEVA TENA GANTAVJAM

BRAHMA KARMA SAMANDHINA.

Bhagavadgíta IV/24

Brahma je oběť, brahma je úlitba, kterou brahma obětuje v ohni brahma.

Brahma musí vskutku dojít ten, kdo se soustředí na čin, který je Brahma.

Přel.Jar.Vacek a Jan Filipský,

Odeon 1976

Jeho (osvobozeného člověka) oběť je brahma, jeho obřad je brahma a jeho lopota

je brahma. Oheň, jenž ho stravuje je brahma, poněvadž sám splynul s brahma.

Přel. Rudolf Janíček, Supraphon 1989

Člověk, který je zcela pohroužen v myšlenkách na Nejvyššího, jistě dosáhne

Duchovního království, neboť se podílí na duchovních činnostech, v nichž jsou

oběť a obětina stejné absolutní povahy.

Svami Prabhupáda:

Bhagavadgíta taková, jaká je.

Vyd. Bhaktivédantova Bhaktická Tvorba

 

 

Mantra světla

ÓM SUBHAM KARÓTI KALJÁNAM

ARÓGJAM DHANA SAMPADAHÁ

ŠATRU BUDDHI VINÁŠAJA

DÍPA DŽJÓTIR NAMA STUTÉ

DÍPAM DŽJÓTIR PARABRAHMA

DÍPAM SARVÉ MÓHANAM

DÍPANA SADŽATÉ SARVAM SAHDHJÁ

DÍPAM SARASVATAM.

Pozdrav a úcta Tobě, světlo celého vesmíru.

Veď má slova, mé myšlenky, mé činy ke svobodě a štěstí.

Zbav mě všech mých nepřátelských a negativních myšlenek.

Opět a opět jen Tebe uctívám.

Jsi Kosmické Světlo, jsi Světlo,které je v každé bytosti.

Jsi moudrost a poznání.

(Výklad podle svámího mahešvaránandy)

 

 

Mantra úplnosti

ÓM PŮRNAMADAH PŮRNAMIDAM, PŮRNÁT PŮRNAMU DAČJATÉ,

PŮRNASJA PŮRNAMÁDAJA, PŮRNAMÉVA VAŠIŠJATÉ.

Toto je úplné i ono je úplné, cokoli vychází z úplného,

Bude-li úplné ubráno z úplného, zůstane úplné úplným.

Při záměně slova úplný za jiné "úplné slovo" bude mantra platit odpovídajícím způsobem (Život, Služba, Láska…).

Sestavil (a krom uvedených výjimek i přeložil):

Jeho Milost,

satguru Maha dip Tatrawadarsi ayur deve

'pravý Učitel' 'Velké' 'světlo' 'Pán Osvobození' 'dobrý ' 'archanděl'

(= 'Duchovní tituly ' a 'Duchovní jméno')