\ TAJEMSTVÍ SVĚTLA (Líšeň - 16.6.2001)

 

V duchovní literatuře se často mluví o Světle, ale téměř nikde se nevysvětluje, co vlastně duchovní Světlo je. Mluví o něm křesťané, zejména v Novém zákoně, ale i východní filosofie.

 

Např. satva není v podstatě ničím jiným než Světlem, jak již samo slovo svou podobou napovídá

a satvická mysl je myslí plnou Světla, lépe řečeno ve stavu Světla. Světci jak východní tak západní jsou zobrazovány se Světlem kolem hlavy nebo dokonce kolem celého těla; i sám pojem světec obsahuje v sobě kořen slova světlo a svícení. Pravým světcem je pouze ten, kdo má duchovní Světlo, kterým svítí a to doslova, ovšem duchovně.

 

Co se za pojmem "Světlo" skrývá? Pomineme-li volně a spíše symbolické používaní tohoto termínu v literatuře, Světlem rozumíme zcela konkrétní duchovní entitu. Jakou?

 

Pomozme si osvědčeným pravidlem: "Jak nahoře, tak i dole" a vyjdeme z jeho obraceného znění: "Jak dole (v zevním světle) tak i nahoře (ve světe božském)". Světlo v zevním světle je nám nejvyšší známou formou energie a také nejdrahocennější. Sovětský fyzik Landau spočítal na podkladě ekvivalence hmoty a energie, že světlo; je nejdražší hmota na světě: jeden gram světla stojí

10 milionů korun, pokud vycházíme z jeho výrobní ceny. Jaká je cena světla v našem životě, poznáme nejlépe, když se nacházíme v úplné tmě, ať již dočasně nebo trvale.

 

Obdobně je tomu i se Světlem duchovním. Je nejvyšším projeveným a božským stavem šakti, tvůrčího aspektu Nejvyšší Skutečnosti. Kdo žije ve Světle, žije v projeveném Bohu. Božské světy, jimž se v bibli říká buď ráj či království nebeské, jsou světy světelné a ze světla. Kdo má Světlo, dosáhl stupně Světla, vidí a dokáže se orientovat ve světe duchovním jako ten, kdo vidí a je

ve světle zevním. Duchovní Světlo je nejvyšším stavem projevené božské energie, tedy moci

a proto jím také světci, mudrci a boholidé mohou činit a také činí zázraky. Světcem je pak ten,

kdo dosáhl v sobě a pro sebe duchovní Světlo a nikdo jiný. Světlo buď máme či nikoliv a jen ono rozhoduje, zda jsme světci, majitelé či účastníci Světla a zda jim i svítíme druhým. Kdo má nebo je vnitřně ztotožněn s duchovním Světlem, svítí jím i druhým na duchovní cestu, tak jako ten, kdo má světlo zevní, může jím sobě i druhým svítit na pozemskou cestu. Nelze proto z někoho rozhodnutím "udělat" světce; nanejvýš je možné jej za světce uznat, ale pokud tak činí lidé, kteří sami Světlo nemají, mohou se snadno mýlit. Mučednictví, dobročinnost a mravní život ještě z nikoho světce

nedělají. To činí pouze Světlo samo a každý je může a musí získat sám ze sebe duchovním úsilím.

 

 

 

GU je symbolem temnoty, RU představuje jasnou zář,

Guru (Mistr) je nejvyšší poznáni, které temnotu zahání.

GU je výrazem proměny světa jevů přírodních,

RU znamená vznešenost Nejvyššího Vědomí.

Stav Gurua (Mistra) je stav nejvyšší, i bohové jej těžko dosáhnou,

s láskou jej opěvuji andělé, i andělé nebeští.

 

(Píseň o Mistrovi - verše 23 až 25)

 

Pro 'svého' Mistra 'Pána Osvobození' sepsal: sri sadhasin Satvasante ayur dev

('Vznešený', 'Vyšší Žák', 'Dobro míru', 'dobrý' 'nižší anděl')

 

Prosím, aby byl tento text pokud možno doručen také jisté dámě, kterou jsem měl to potěšení

v Líšni pozorovat (Mistře, Ty jsi ji velmi 'trefně' 'nazval' Rybářkou…

- tu pohádku (přijít oblečená - neoblečená) přirozeně znám.)...