Dvory mysli - duchovní univerzita

www.duchovni.kvalitne.cz

 

Pravidla duchovních Setkání - prostor DMDU určených jako Chrámů

 

Níže uvedená pravidla neruší žádná jiná pravidla platná v rámci DMDU, avšak rozšiřují je v zájmu lepšího souznění a hlavně rozvoje pro všechny účastníky.

     Zájemci o duchovní rozvoj - zvláště v rámci účasti na setkáních a podobně by si měli alespoň přečíst dokumenty, na které jsou v níže uvedeném textu odkazy (hypertextové).
Je dobré věnovat pozornost i dokumentům odkazovaným z níže doporučených odkazů,

a to zvláště pokud souvisí.

 

 

Každý zájemce o účast předá:

þ     Občerstvení - vegetariánské, pro sdílení s ostatními!

þ      Čerstvé květiny pro Mistra, pokud je osobně

přítomen.

þ      Symbolický dárek pro Mistra či jinou vedoucí                                                          osobu. Nezáleží na ceně, avšak na hodnotě,                                                                na úrovni nabídnutí... Příslušný dárek nemusí být                                                              přijat, nabízeno by však mělo být jen co příjemce                                                  může užívat.

þ     Symbolickou "zlatou minci"
- alespoň 20,- Kč (lesklou). Taková mince patří                                                            na každé duchovní Setkání (chrámové)                                                                                                        kromě domluvených konzultací a podobně,                                                                       přičemž nesouvisí  s příspěvkem na zajištění                                                            (chrámových) Setkání.
Za Setkání se považuje 4 a více                                                                        účastníků na 1 celý a více dní.          

þ     Vstupné - je nevýdělečné (na pronájem prostor                                                                                     a další náklady) a obvykle ve výši pouhých 500,- Kč                                                                       na 1 osobu za víkend (minimálně 2 celé dny                                                                       vč. noci mezi nimi). Přespání je možné (je vhodná vlastní                                                                  karimatka, spacák, atd.), ačkoli obvykle činnosti v rámci Setkání                                                             probíhají i přes noc. Případné větší vstupné se může týkat                                                                          případů, které jsou tak předem stanoveny (a případně i zdůvodněny).

 

 

Je vhodné odpovídající oblečení - duchovně reprezentativní, vhodné na cvičení

(vč. tance) a podobně. Viz například výše uvedený obrázek ukazující vhodné oblečení

a nabízení občerstvení.

 

 

Každý účastník přichází: Jako do chrámu se vstupuje i do bydliště Mistra a do jakéhokoli dalšího prostoru určeného (Zasvěceného) jako Chrám - ať už dlouhodobě či jednorázově (na dané Setkání). Vstupní místo (dveře, chodba) do prostoru Chrámu (patřičně označené, vyzdobené, atd.) je vhodné využívat k neformálnímu přivítání, vyřešení vstupních náležitostí, atd.

 

þ     Do chrámu se vstupuje bez obuvi. Je možné vstoupit a pohybovat se v prostoru v přezůvkách či i v ponožkách, avšak je třeba umýt si nohy - což je vhodné provést i jako obřad. Obřadné umytí rukou a obličeje je také namístě.  

þ     V chrámu je žádané nejen nanejvýš slušné chování, avšak i výslovně uctivé,
s pokorou a hlavně s Láskou. Je zapotřebí naslouchat, účastnit se činností, poslouchat instrukce od vedoucích osob a poskytovat jim podporu i pomoc podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

þ     Konkrétní způsoby jednání vč. cvičení a podobně se řídí příslušnými pravidly. Případné upřesnění či úpravy mohou být určeny i jen ústně - na místě, před začátkem příslušné činnosti či jen pobytu v prostoru. Vždy je však potřeba přinejmenším plnění pravidel (způsobů) uvedených v odpovídajících zdrojích. Viz například první pravidla DMDU www.DMDU.webpark.cz/info/pravidla1.htm.

o      Vedoucí osoby se řídí i pokročilejšími pravidly - podle svých úrovní. Příslušná pravidla je možná najít v odpovídajících zdrojích - například ve Svatých písmech (vč. Bible). Nejvyšší pravidla (a postupy) uvádí Védy, Purány a upanišady - konkrétně viz Sri Skanda Purana,  2. díl - Gurugíta (Píseň o Mistrovi). Také je vhodné vzít v potaz příběhy a zkušenosti z chrámových setkání jiných škol a další doporučené odkazy.

 

 

Každý účastník přijímá: Činnosti (i skupinově) - níže uvedené žádané, doporučené a nepřípustné.

þ      Setkání v chrámu začíná uvítáním a představením účastníků (je možné i vzájemné
seznámení se), poté následuje zpěv nejvyšší mantry AUM („Óm“) a zpěv (či alespoň recitace) Áratí - ódy (modlitby) složené v rámci DMDU. Text Áratí DMDU se doporučuje ke studiu (nejlépe i k vytisknutí), kvůli přidání se ke zpěvu či recitaci. Je možné, ba vhodné přidat modlitbu, či i více, a to i
podle vyznání účastníků. Náplň setkání se krom pevně stanovených (viz výše) či předem určených (domluvených) aktivit řídí podle přání (většiny) účastníků, přičemž časovou přednost mají účastníci na nižších duchovních úrovních a s menším množstvím času k dispozici.

þ     Doporučuje se meditace (i s fyzickou relaxací), rozjímání, zpovídání se Mistrovi
či jiné duchovní osobě s autoritou na odpovědnost za Zpovědní tajemství a další činnosti typické pro chrámy kostely, svatá a poutní místa. Jako vzor slouží fungování Orientálních (starších) a až poté Evropských duchovních učení, ostatní zdroje zatím nejsou tak užívány čas / prostor (z technicko - časových důvodů).

 

Ö  Nepřípustné je např.: Kouření či pití alkoholu (kromě odpovědnou osobou stanovených obřadních činností). Nevhodné chování - například hlučné, neopatrné, hrubé či násilné - zvláště jakékoli poškozování osob   či věcí v prostoru je nepřípustné! Také je zakázáno svévolné přemísťování věcí (vybavení), kromě věcí   k přemístění jasně určených (instrukcí či z logiky činností). Je nevhodné jíst vlastní jídlo, kromě jídla předem věnovaného, přijato a posvěceného. Také jsou zapovězeny jakékoli jiné aktivity (i myšlenky), které by mohly i jen omezit ATMOSFÉRU CHRÁMU a soulad osob i činností - zvláště co se jejich posvátnosti a úctyhodnosti týče. Rušení při činnostech uvedených s potřebou soustředění je nepřípustné (kromě případů krizových situací).
Při závažnějším porušení, či po třetím napomenutí bez zlepšení bude příslušná osoba z chrámu vyhoštěna
(i hrubým jednáním, což je pro takový případ přípustné)!

 

satguru Tatrawadarsi

duchovní Mistr Pán Osvobození