Duchovní učení pro celkový rozvoj

 

satguru Tatrawadarsi   (duchovní Mistr "Pán Osvobození")

www.DMDU.kvalitne.cz - univerzita celkového rozvoje

www.DUCHOVNI.mysteria.cz - Dvory mysli duchovní univerzita   (DMDU)

 

 

Duchovní učení není jen pro rozvoj vnitřních (duchovních) záležitostí a rozhodně

se neomezuje jen na náboženství či víru a podobně, avšak opravdové

- plnohodnotné duchovní učení (škola, systém) umožňuje (a mělo by i aktivně podporovat) také rozvoj osobní - rozvoj osobnosti (např. zlepšení charakteru, osobních možností - schopností, atd.).

     Rozvíjením osobnosti rozumím záměrné a cílevědomé působení na jinou

anebo vlastní osobnost za účelem rozvinutí duševních a duchovních kvalit dané bytosti. Důležité je vymezení cíle, které je vždy spjato s určitým plánem,

resp. inspirací - jako je např. filozofie, duchovní učení či i jeho vedlejší část

- náboženství.

     Rozvoj osobnosti představuje abstraktní cíl, jehož obsahem je změna osobnosti ve zvoleném směru, nicméně v rámci DMDU to mívá i zcela konkrétní (mezi)cíle.

Například zlepšení životosprávy a následně fyzického zdraví (i díky psychické hygieně), zlepšení i tělesné kondice a hlavně celkové životní energie a potenciality…

V tomto smyslu není rozvíjení osobnosti v principu příliš odlišné od psychoterapie vyjma toho, že objektem působení psychoterapie je až psychopatologický terén,

zatímco pro rozvojovou terapii (respektive pro rozvojovou psychologii) jde o terén psychicky zdravý a relativně nenarušený.

 

     J. O. Prochaska a J. C. Norcross (1999) definují psychoterapii jako "odbornou

a záměrnou aplikaci klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících

z uznávaných psychologických principů se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a/nebo osobní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí" (s. 16).

     Chceme-li se zabývat duchovní (mystickou) cestou rozvoje osobnosti,

měli bychom doplnit uvedené vymezení o další rozměr. Je jím "mystická intuice", kterou definuji jako poznání založené na "mystickém zážitku". Oba pojmy brzy objasním bližší specifikací. Podotýkám, že zkušebně budu dále používat spíše termín "mystický" místo termínu "duchovní", jelikož nezasvěcení lidé si pod termínem "duchovní" Bohužel představují spíše sekty, církve a náboženství, což jak bylo už naznačeno výše, je díkyBohu jen "okraj" duchovních záležitostí…

     Tato vymezení jsou důležitá, neboť se dostáváme k otázce, co je to vlastně "duchovní (mystická) cesta rozvoje osobnosti", jaké jsou duchovní principy...

Za těžiště mystického přístupu považuji myšlenku D. Chopry (1996, s. 94): "Nejsme lidské bytosti s příležitostnými duchovními prožitky - je to opačně: jsme duchovní bytosti s příležitostnými lidskými zkušenostmi." Takový model člověka ovlivňuje to, které lidské schopnosti budou zkoumány, kultivovány a modifikovány, a které zůstanou opomenuty a nebudou dále rozvíjeny.

     Vraťme se však k mystickému zážitku a intuici. Všeobecně je mystika teoretická

i praktická nauka o spojení člověka s něčím vyšším, co jej přesahuje v čase, prostoru, inteligenci a dokonce i v citu. Je to učení a posléze postoj či víra v ideální (nad)skutečnost, v dokonalý rozum a v absolutní lásku. Zmíněný "přesah” se netýká pouze člověka jako takového, nýbrž i jeho světa, který se jeví jako odlesk něčeho původnějšího, duchovního, neproměnlivého a nezničitelného. V této souvislosti budeme hovořit o přesahu od světa až a k zásvětí a včetně něj ("onen svět").

     Jakýkoli popis či hovor o mystice a mystickém zážitku se z velké části míjí

s možností jejich postižení. Přesto přese všechno je mystický zážitek a postoj

ke světu naprosto subjektivně přesvědčivý. Navíc se přeci jen může stá(va)t i dost objektivně, či alespoň obecněji (více osobami) evidovaných jevů…

 

 

 

Mystický (duchovní) zážitek lze popsat následujícími charakteristikami:

  • Je nevyslovitelný, nedá se vysvětlit, popsat slovy. Každý popis je nedokonalý,

pouhou náhražkou, vzdáleným přiblížením. Bývá nepřístupný soudnému rozumu, má povahu osvícení, které je naprosto přesvědčivé a nedovoluje pochybovat.

  • Je časově omezený, trvá krátce a ve vzpomínce bledne, takže si jej nelze

uspokojivě vybavit. To neplatí pro zasvěcené, natož pro Osvícené…

  • Má povahu vyšší moci, která uchopí naši mysl a unáší ji někam pryč z tohoto

světa (do zásvětí). Tuto duchovní moc nejsme schopni ovlivnit,                       pokud nepodstoupíme dlouhodobé a hluboce důsažné duchovní cvičení.

  • Je to procítění jednoty všech věcí ve smyslu jejich původu i podstaty. 

Tato jednota je navíc živá a celý vesmír je vnímán jako oživený.

  • Nemá běžné rozměry jako svět naší každodenní zkušenosti, chybí zejména

čas a prostor, mizí "normální" vědomé já (ego).

  • Je doprovázen pocity hluboké radosti, blaženosti a něčeho posvátného,

uklidňujícího. Ukazují se (nej)vyšší složky osobnosti - Pravé Já…

 

     V mystickém prožitku má člověk pocit, že jej pohltilo něco většího a vyššího,

než je on sám, že všechno na světě je částí téhož celku a že tvoří jednotu.

Vše se jeví jako oživené, naplněné duchem, rozplyne se vlastní Já a svět je nazírán jakoby odněkud jinud, z místa, jež se nachází mimo něj, ze zásvětí. Případně jde

o vnímání z nadhledu, z vyšší úrovně existence…

     Tím je odhalen nový pohled na realitu a člověk je přesvědčen, že vnímá

a prožívá vše hlouběji, přesto méně účastně,

zato však ve stavu dokonalého klidu

a nevýslovného štěstí.

Tak se odhaluje pravá skutečnost, překrytá proměnlivou

(a proto iluzorní) realitou…

   Třebaže přísně scientisticky laděnému badateli budou znít tato slova příliš subjektivisticky a - přirozeně - nevědecky, nelze popřít, že každý z nás

by si mohl na několik zážitků mystické provenience vzpomenout. Jsou to chvíle, kdy je člověk sám se sebou a jen před sebou. Z beletrie, filozofie i odborné literatury bychom si mohli uvést nesčetně mnoho příkladů.

     Fakt vědecké nepostižitelnosti mystického zážitku nemůže být argumentem

pro jeho vyloučení z oblasti psychologického bádání. Z jeho podstaty vyplývá,

že dosud nemáme a v budoucnosti ani nebudeme mít k dispozici vhodný konceptuální aparát pro jeho postižení.

     Je prioritou aristotelské tradice, že rozumu a logice přikládáme zvláštní význam. Závisí na nich to, čemu říkáme praktický úspěch, užitek či prospěšnost.

Ta se však ve skutečnosti opírá o duchovní (mystické) principy, zvláště pokud má přímo co do činění s lidmi (s jejich duševními kvalitami)!

 

     Co se nachází mimo racionální zdůvodnění, nemůže být filozofií či vědou akceptováno. Je to nepochybně zdravá historická tendence. Díky ní je lidská civilizace na současném stupni technického vývoje. Na druhé straně nás však bohužel neuchránila apokalyptických vizí dneška, kdy stojí proti sobě zdánlivě nesmiřitelné síly, jež hrozí civilizační katastrofou.

     Zkušenosti současné civilizace dospěly k okamžiku, kdy budeme muset přihlížet také k iracionálním momentům dění a jednoduše s nimi v životě také kalkulovat.

V dějinách nejde o nic nového či převratného, dokonce máme právě s respektem

k iracionalitě velmi špatné zkušenosti (viz zejména různá náboženská (a) fanatická hnutí).

     Co je však zásadně nové a příznačné pro další tisíciletí lidské existence,

je požadavek souladu mezi rozumem a citem, mezi vědou a náboženstvím,

mezi tzv. objektivní realitou a mystikou. Ještě v minulém století se všechny tyto instance stavěly do nesmiřitelného protikladu. Dnes je více než jisté, že mohou být

v souladu a odvážil bych se tvrzení, že v harmonii být musí. Jde pouze o priority

v tom smyslu, že například z hlediska poznávání přírody a společnosti nemůže být náboženství a mystika v rozporu s vědou, zatímco v oblasti ducha by mělo být prioritou umělecké či mystické uchopení spirituality.

 

 

Dostali jsme se tak ke třem základním přístupům ke zkoumání lidské psychiky

- vědeckému, uměleckému a mystickému.

     Jak víme z historie, samotná filozofie může také zahrnout zmíněné iracionální momenty. Kvalifikuje se pak na náboženskou či mystickou filozofii. Stále tu však chybí to, co zahrnuje mystika sui generis - prožitek a jeho extrémní kvalitu: mystický prožitek (tj. např. zkušenost zásvětí). Proto se budu nadále dovolávat spíše mystiky nežli filozofie a budu stavět také na tom, co ještě striktní věda 20. století zavrhovala, tedy na svědectví mystického prožitku. Kdo má s takovými prožitky osobní zkušenost, ví, o čem se mluví, kdo nikoli, bude buď věřit anebo pochybovat.

Ve světle vědy a technologie je to pochopitelně málo. Budiž nám však útěchou,

že mystický přístup může být jimi kontrolován a korigován. Jinak řečeno, mystika

by měla moderní vědu z určitého pohledu absorbovat a z jiného překračovat. Při poznávání člověka by se pak měly doplňovat. Tento přístup můžeme nazvat "kritický iracionalismus".

   Již citovaný D. Chopra (1996) vyjmenoval sedm duchovních zákonů úspěchu nebo - lépe řečeno - šťastného života. Budu tyto zákony - duchovní principy reinterpretovat a aplikovat na teorii mystického rozvoje osobnosti současně

s praktickými ukázkami (včetně ilustračních fotografií).

 

 

 

1) ZÁKON ČISTÉHO BYTÍ (ČISTÉ POTENCIALITY)

 

AUM BHAVAM NAMAH - Absolutnímu Štěstí (BYTí v Tom) se skláním

(Jsem Absolutní bytost)

 

     "Zdrojem veškerého stvoření je čiré vědomí… - dokonalá, čistá potencialita usilující o své sebevyjádření, o přechod z neprojeveného do projeveného.

     Uvědomíme-li si, že naše pravé Já je onou čistou potencialitou, vcházíme

do spojení se silou, jež stojí v pozadí všeho projeveného, co ve vesmíru existuje.”

Čiré vědomí je polem všech možností a nekonečné tvořivosti. Je naší duchovní podstatou. Nekonečnost

a neomezenost bytí rovněž znamená čirou radost.

Dalšími atributy vědomí jsou čisté vědění a znalost, nekonečné ticho, dokonalá rovnováha, nepřemožitelnost, jednoduchost

a blaženost.

 

CVIČENÍ I.

1) Radujte se z tiché meditace: uvolněte své tělo i mysl a nechte plynout své vědomí, aniž byste je zaplňovali pojmy a myšlenkami.

Relaxujte (pomoc) a představte si, že ležíte nebo sedíte pod noční oblohou, je příjemně a vy

se ztrácíte v tichu a třpytu miliónů hvězd. Vznášíte se v prázdnotě obrovského prostoru.

2) Prožijme pocit jednoty, vnitřního spojení s přírodou

a radostně pozorujme skrytou inteligenci v každém živém stvoření: obdivujte, jak rostou stromy a jejich listy se obracejí k slunci, jak se rozvíjejí nesčetné tvary a barvy květů, jak se pohybují brouci v trávě anebo jak ptáci brázdí oblohu atd. Staňte se stromem, proměňte se v brouka atd.

3) Cvičme postoj ne-souzení, naprostého přijímání všeho, s čím se setkáme:

- ztište tak svou mysl; zastavte se uprostřed shonu (je to velmi těžké, neboť spousta věcí je pro naši zkušenost nepříjemná či naprosto běžná, tudíž samozřejmá

a pro někoho dokonce nudná!). Vzpomeňte si na nějaký trapný zážitek a pokuste se přehrát si jej v mysli, aniž jej budete hodnotit.

 

 

 

2) ZÁKON DÁVÁNÍ

 

AUM VARDHANAM NAMAH - Absolutnímu Zdroji (Živiteli) se skláním…

(Jsem Živitel Vesmíru)

 

     "Vesmír funguje prostřednictvím dynamické výměny… - dávání a přijímání jsou různé aspekty energetického toku ve vesmíru. Svojí ochotou dávat, co sami hledáme,

si zajišťujeme, aby v našem životě nepřestávala cirkulovat vesmírná hojnost.”

 

V životě je třeba zajistit plynulou

a vyrovnanou výměnu věcí

a myšlenek. Nejlepší je výměna myšlenek, neboť když si vyměníme jablko, budeme mít každý opět jen jedno. Když si však vyměníme myšlenku, budeme mít posléze každý myšlenky dvě. Nejsnazším způsobem, jak získat to, co si přejete, je pomoci ostatním získat, co si přejí oni. Nesmíme ovšem zůstat jen u dávání. Stejně tak je třeba s radostí brát.

 

CVIČENÍ II.

1) Pokaždé, když k někomu půjdu

nebo někoho potkám, dám dotyčnému dárek. Tímto dárkem může být kompliment, pochvala, květina,

nebo modlitba. Dnes dám něco svému sousedovi: řekněte mu tři věci,

které se vám na něm líbí, které u něj oceňujete.

2) Nejprve poděkujte za obdržené dary a přijměte je s povděkem a radostí.

 

Dále si uvědomte aspoň tři přírodní jevy (jako sluníčko, potok, stromoví atd.),

kterých jste si dnes nebo včera povšimli a poděkujte životu, že vám je dopřál. Povyprávějte o nich sousedovi.

3) Přijměte závazek, že budete podporovat udržování cirkulace bohatství ve svém životě a že budete přijímat nejdražší dary života - dar péče, citu, ocenění a lásky. Pokaždé, když někoho potkáte, tiše mu popřejte štěstí, radost a smích. Popřejte je také sousedovi, ale jinými slovy. Ten je radostně přijme a opětuje, opět svými slovy.

 

 

 

3) ZÁKON "KARMY" NEBOLI PŘÍČINY A NÁSLEDKU

 

AUM KRIYAM NAMAH - Absolutnímu Konání se skláním

(Mé činy jsou v souladu s Všehomírem)

 

     "Každý čin vyvolává vzedmutí energie, která se nám vrací ve formě podobného…

Co jsme zaseli, to sklidíme.

     Zvolíme-li si konání přinášející štěstí a úspěch druhým, ovocem naší karmy bude také štěstí a úspěch.”

 

"Karma" znamená "Zákon Osudu", "Zákon příčiny

a následku". "Karman" je jak čin,

tak důsledek tohoto činu.

Je proto odrazem vědomého rozhodování, vědomé volby. V každém okamžiku máme usilovat o vědomou volbu.

Ptáme se: "Jaké jsou důsledky tohoto mého rozhodnutí?"

A dále se ptáme: "Přinese tato volba, toto rozhodnutí, které teď činím, štěstí mně i mému okolí?"

     Žádný dluh ve vesmíru nezůstane nezaplacen. Existuje zde dokonalý účetní systém. Proto si uvědomte, že všechno, co se v současnosti děje, je výsledkem vaší minulé volby. Když se cokoli stane, ptejte se: "Proč se to děje a jakou zprávu mi to vesmír posílá?"

 

CVIČENÍ III.

1) Vzpomeňte si na nějakou nepříjemnost, kterou jste v poslední době zažili

a dokonce jste se jí snad i chtěli vyhnout, ale nepomohlo to. Pak se zeptejte:

"Jakou zprávu mi to vesmír poslal?"

2) Uvědomte si, že nejlepší způsob, jak se připravit na jakoukoli budoucí situaci, spočívá v udržování stavu bdělého vědomí, a to v každém prožívaném okamžiku. Ponořte se do svých vzpomínek a uvědomte si, jaká i ta nejmenší rozhodnutí jste učinili v posledním dni (můžete postupovat pozpátku od přítomné chvíle).

3) Připomeňte si svá tři nejdůležitější rozhodnutí poslední doby a položte si dvě otázky: "Jaké následky má toto moje rozhodnutí?" a "Přinese mně i mému okolí toto rozhodnutí štěstí a pocit naplnění?" Jaké jste měli u toho tělesné pocity? Naslouchejte hlasu svého těla!

 

 

 

4) ZÁKON NEJMENŠÍHO ÚSILÍ

 

AUM DAKSAM NAMAH - Absolutnímu Předávání (Přínosu) se skláním

/// (Věci jsou takové jaké mají být) ///

(Svým konáním dosahuji s nejmenším úsilím největších výsledků)

     "Inteligence Přírody funguje

s nenásilnou lehkostí… bezstarostně, harmonicky a láskyplně. Ztotožníme-li se s proudem harmonie, radosti

a lásky, dosahujeme úspěchu a štěstí lehce a bez úsilí.”

    

Je to princip nejmenší akce

nebo též nulového odporu.

"Dělej méně a dosáhneš více." Nejmenší úsilí vynakládáme tehdy, jsou-li naše činy motivovány láskou,

neboť příroda drží pohromadě energií lásky. Co dělat? Podstatou tohoto zákona je přijímání všeho tak,

jak to je, a nebránění se.

Svá stanoviska můžeme formulovat, třeba i nenásilně prosazovat,

máme však upustit od jejich obhajování.

     Když nemáte co bránit, nezavdáte ani příčinu k žádnému sporu. Dále si osvojte zodpovědnost a nikoho a nic neviňte

ze situace, v níž se nacházíte, ani sebe ne.

 

CVIČENÍ IV.

1) Budu cvičit "přijímání". Dnes přijmu lidi, situace, podmínky a všechno, co se stane, takové, jaké jsou. Budu si vědom toho, že tento okamžik je takový, jaký má být, neboť i celý vesmír je takový, jaký má být. Nebudu bojovat proti celému vesmíru tím, že bych se vzpínal(a) proti současnému okamžiku.

     Moje přijetí je úplné a dokonalé. Přijímám věci takové, jaké v této chvíli jsou,

nikoli takové, jaké bych si přál(a), aby byly. Vzpomeňte si nyní na něco, co jste dříve chtěli, aby bylo jinak, jiné, nyní to však berete takové, jaké to je. Podělte se o své zkušenosti se sousedem.

2) Tím, že přijmu věci tak, jak jsou, převezmu zodpovědnost za svoji situaci

i za všechny události, které se mi jeví jako problém. Jsem si vědom(a), že přijetí zodpovědnosti znamená nikoho a nic neobviňovat z dané situace (ani sebe ne). Připomeňte si své pocity viny - vyrovnali jste se s nimi nebo vás stále ještě trápí? Podělte se o své zkušenosti se sousedem.

3) Moje vědomí dnes bude setrvávat ve stavu "zřeknutí se obrany".

Vzdám se potřeby obhajovat a bránit svá stanoviska. Nebudu pociťovat žádnou potřebu přesvědčovat ostatní, aby přijali mé názory. Zůstanu otevřený vůči všem stanoviskům a nebudu strnule setrvávat pouze na jediném. Váš soused bude nyní říkat, co se mu na vás nelíbí, s čím nesouhlasí atp. Pokusíte se jeho připomínky přijímat a nebránit se.

 

 

 

5) ZÁKON ÚMYSLU A PŘÁNÍ

 

AUM RITAM NAMAH - Absolutnímu Záměru se skláním

(Mé záměry podporuje Absolutno) /// !!! ///

 

Tat Tvam asi - Ty TO jsi (Nedvojnost…)

 

Koloběh vlivů a  tendencí "vásány" a "samskáry") je možné Ovládnout díky pozornosti a díky intenci (tvůrčí záměr)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více na téma pozornost (pravé BDĚNÍ) viz: http://duchovni.mysteria.cz/audio_lekce/07_bdeni.mp3

     "Neoddělitelnou součástí každého úmyslu a přání je i mechanismus, jímž se tento úmysl či přání naplňuje… Úmysl a přání v poli čisté potenciality mají nekonečnou organizační sílu. A když úmysl vložíme do úrodné půdy čisté potenciality, spouštíme tuto organizující sílu a ona pro nás začíná pracovat.”

Na úrovni kvantového pole neexistuje ve skutečnosti nic jiného než energie

a informace. Kvantové pole je pouze jiným názvem pro pole čirého vědomí

a čisté potenciality. Pozornost přináší energii, zatímco úmysl transformuje.

Na cokoli upřete svoji pozornost, nabude ve vašem životě na významu a na síle. Věci, od kterých svoji pozornost odpoutáte, ochabnou na síle, rozloží se a zmizí

z vašeho života. Úmysl naproti tomu startuje procesy přeměny energie a informací. Úmysl organizuje svoje vlastní naplnění.

 

Můžeme se nacházet ve čtyřech typech situací:

1) Něco chceme a ono se to podaří. To je dobře.

2) Něco chceme a ono se to nepodaří. To je také dobře. Už jste zjistili, jak dobře bylo, že se nepodařilo či neudálo něco, co jste chtěl(a)?

3) Něco nechceme a ono se to nestane. To je dobře.

4) Něco nechceme a ono se to stane. To je také dobře. Už jste zjistili, jak dobře bylo, že se něco událo, i když jste to původně nechtěl(a)?

 

/// pozor na to "SE" ! ///

 

     Zjednodušeně by se dalo říci, že naše úmysly a budoucí přání se plní

podle vesmírných záměrů. Záleží na kosmickém vědomí.

 

CVIČENÍ V.

1) Sestavte si seznam svých přání a napište je na zvláštní list. Tento list s sebou všude noste. Podívejte se na něj vždy před tím, než začnete v tichosti meditovat. Budete se na něj dívat také vždy před spaním a každé ráno, když se probudíte.

2) Pošlete ve svých představách svůj seznam přání do vesmíru a důvěřujte tomu,

že když věci nejdou podle vás, má to svůj důvod a že kosmický plán pro vás chystá mnohem větší věci, než byste si kdy dokázal(a) představit.

3) Osvojte si toto pravidlo: Budu mít na paměti, že mám při všem, co dělám, cvičit vědomí zaměřené na přítomný okamžik. Nepřipustím, aby překážky pohlcovaly moji pozornost, ani aby rozmělňovaly její kvalitu v přítomnosti. Přijmu přítomnost tak,

jak je, a nechám vykvést budoucnost založenou na svých nejhlubších úmyslech

a přáních.

 

 

 

6) ZÁKON NEPŘIPOUTANOSTI

 

AUM ANADHAM NAMAH - Absolutnímu nepřipoutání se skláním

/// (Tvé budiž vykonáno) ///

(Jsem oproštěn od lpění, od vnějškovosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viz "šest klenotů"- SAM, DAM… v http://dusecz.com/?akce=zobraz&clanid=1765

 

   "V odpoutání spočívá moudrost nejistoty… v moudrosti nejistoty tkví osvobození

od minulosti, od toho, co člověk zná a co je pro něj vězením nazývaným podmíněnost minulostí. Projevem naší ochoty vykročit do neznáma a vstoupit do pole všech možností je pokorné odevzdání se tvořivé mysli, která diriguje vesmírný tanec.”

 

K tomu, abychom ve fyzikálním vesmíru čehokoli dosáhli, musíme se zbavit připoutanosti k dané věci. Neopouštíme úmysl, ani neopouštíme své přání. Vzdáváme se pouze připoutanosti k výsledku. Pokud něco za každou cenu chcete, takže se k tomu připoutáte, jako naschvál toho nedosáhnete. Možná se vám už stalo, že v okamžiku, kdy jste se toho vzdali, přišlo to najednou samo.

Zákon nepřipoutanosti urychluje každé vaše konání. Jakmile tento zákon pochopíte, přestanete cítit potřebu násilných řešení. Když se nějaký problém snažíte za každou cenu vyřešit, vytváříte tím jen další problémy.

Jakýkoli problém představuje zárodek možnosti využitelné ke stvoření něčeho prospěšného. Výsledkem bývá to, čemu se často říká "štěstí". Štěstí není nic jiného než připravenost a její setkání s příležitostí.

     Co máme dělat? Neprosazovat za každou cenu svůj názor na to, jak by se měly věci dít, dopřát lidem kolem sebe, aby byli takoví, jací jsou a svobodně se projevovali. Problémy jsou od toho, abychom je řešili. Neměli bychom je však řešit

za každou cenu. Někdy je lépe nechat je vyřešit se samy.

 

CVIČENÍ VI.

1) Nejprve se věnujte odpoutání. Dopřejte sobě i všem ve svém okolí, aby mohli být takoví, jací jsou, a svobodně se projevit. Neuplatňujte neústupně svůj názor na to,

jak by se měly věci dít. Od všeho, čeho se zúčastníte, zůstaňte odpoután(a).

Nyní zaprvé si vzpomeňte, kdy se někdo choval k vám nebo k jiným protivně,

a dopřejte mu to ve své představě. Dále - zadruhé - si vzpomeňte, kdy jste se na něco hodně připravovali a těšili a když jste toho dosáhli, byli jste zklamáni. Dosažený výsledek již nebyl tak atraktivní. Je to proto, že jste byli ke svému cíli příliš připoutáni.

2) Neusilujte o řešení problémů za každou cenu. To může vyvolávat nové problémy. Uveďte příklady ze života!

3) Vstupte do pole všech možností. Představte si, co vše by se mohlo v určité situaci stát. Nenechejte omezit svou fantazii realitou. Buďte otevřeni všem nekonečným možnostem. Jakmile vkročíte do pole všech možností, budete zakoušet radost ze hry a dobrodružství objevování.

 

 

 

7) ZÁKON "DHARMY" ČILI ÚČELU ŽIVOTA

 

AUM VARUNAM NAMAH - Absolutnímu Životu (Řádu) se skláním

(Můj život je v souladu s Vesmírným řádem)

 

     "Každý má v životě nějaký účel … nějaký jedinečný dar nebo zvláštní nadání,

jímž má obohatit ostatní. Když tento jedinečný talent spojíme se službou ostatním, zažijeme extázi a povznesení vlastního ducha, což je konečný cíl všech cílů.”

Tento zákon říká, že jsme na sebe vzali Fyzickou podobu, abychom

na zemi naplnili určitý účel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou tři prvky dharmy:

1. Každý je tu proto, aby objevil své pravé duchovní Já. Nejsme lidské bytosti

s příležitostnými duchovními prožitky - je to opačně: jsme duchovní bytosti

s příležitostnými lidskými zkušenostmi.

2. Každý člověk má jedinečný talent. Existuje zaručeně přinejmenším jedna věc, kterou každý člověk může dělat způsobem, který bude lepší než způsob kohokoli jiného. Když tuto věc objevíte a začnete ji dělat, ztratíte pojem o čas, vstoupíte do bezčasého vědomí. Každý člověk má talentů 5 (slovy pět!), avšak i nějaký ten "antitalent" - aby měl i "negativní" motivaci k rozvoji…

     Příklady talentů viz http://DUCHOVNI.mysteria.cz/soubory/duse/prilohy/talenty.doc

3. Třetím prvkem je služba lidem (hodným toho). Základní otázkou je "Jak mohu pomoci?".

 

CVIČENÍ VII.

1) Prožitek Já, či "vztažnost k vlastnímu já", znamená, že naším vnitřním referenčním bodem je náš vlastní duch, a nikoli předměty vnějšího světa. Opakem ke vztažnosti

k vlastnímu já je "vztažnost k okolnímu světu". Na jejím základě vzniká a) potřeba uznání, b) potřeba mít věci pod kontrolou a c) potřeba vnější moci. Tyto potřeby jsou založené na strachu. Ego je produkt naší vlastní představy; je to naše sociální maska; je to role, kterou hrajeme. Naše sociální maska potřebuje ke své existenci uznání druhých. Touží po ovládání druhých a udržuje se při životě prostřednictvím moci, neboť žije ve strachu. Při vztažnosti k vlastnímu já prožíváte svoje pravé bytí, jež nezná před ničím strach, chová úctu ke všem lidem a necítí se nikomu podrobeno. Síla vlastního Já je proto skutečnou silou, pravou mocí. Vymyslete

co nejvíce rolí, v nichž jste se někdy pohybovali nebo nyní pohybujete.

V čem se u nich projevily potřeby uznání, kontroly a moci? To je vaše ego,

to kterého se musíte zbavit!

2) Udělám si seznam svých jedinečných, i těch nejmenších dovedností, prostě toho, čím bych mohl(a) prospět jiným. Když vyjadřuji své jedinečné nadání a dávám je

do služeb lidstva, do mého života i do života ostatních vstupuje hojnost.

3) Denně se budu sám sebe ptát: "Jak mohu posloužit?" a "Jak mohu pomoci?" Odpověď na tyto otázky mi umožní pomáhat a sloužit s láskou ostatním lidem.

Již nyní vymyslím konkrétní pomoc někomu (nebo i více námětů!).

 

Stručný obsah mystické cesty rozvoje osobnosti je následující:

     Fyzikální vesmír není ničím jiným než zosobněnou celistvostí, projeveným Já,

jež samo v Sobě zakouší sebe sama jakožto ducha, mysl a fyzickou hmotu.

Na úrovni kvantového pole existuje pouze energie a informace. Kvantové pole je pouze jiným názvem pro pole čirého vědomí a čisté potenciality. Čiré vědomí je polem všech možností a nekonečné tvořivosti. Je naší duchovní podstatou.

My nejsme lidské bytosti s příležitostnými duchovními prožitky, ale naopak

- jsme duchovní bytosti s příležitostnými lidskými zkušenostmi. Vzali jsme na sebe fyzickou podobu, abychom na zemi naplnili určitý účel. Jinými slovy, pole čisté potenciality je ve své podstatě božstvím a božství na sebe bere lidskou podobu

k naplnění nějakého účelu. Šťastný život je radostí ze zázraku bytí.

Úkolem duchovního rozvoje osobnosti je toto vše si uvědomit a posléze

i prožívat. Výsledný pocit je harmonie a klid, radost a štěstí.

 

  

 

 

 

A na závěr:

Pokud se cítíte nedostatečně štasten(a), je to tím, že:

1) nedosáhl(a) jste klidu a tichého vědomí (meditace),

2) opomenul(a) jste rovnováhu dávání a braní,

3) zapomněl(a) jste, že "Jak zaseješ, tak sklidíš.",

4) vynakládal(a) jste příliš mnoho úsilí a snad i používal(a) "násilná řešení za každou cenu",

5) Vaše úmysly a přání nebyly dosti hluboké,

6) příliš jste se připoutal(a) k jejich výsledku a tím jste se zbavil(a) svobody tvořivosti,

7) namísto "Jak mohu pomoci?", jste se příliš často ptal(a) "Co je tu pro mě?".

 

Toho všeho se lze zbavit a začít nový život. Naučme se proto žít v radosti!

 

 

 

LITERATURA

Bergin, A. E., Garfield, S. L. (1994). Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley Sons, Inc.

Chopra, Deepak (1996). Sedm duchovních zákonů úspěchu. Praktický návod

k naplnění svých snů. Praha: Pragma.

Kulka, J. (2002). Mystic Way of Psychotherapy. III. World Congress

of Psychotherapy. Wien: WCP.

Peseschkian, N. (1996). Kupec a papoušek. Brno: Cesta.

Prochaska, J. O., Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy

- průřez teoriemi. Praha: Grada.